Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dofinansowania z UE dla przedsiębiorców, a rozwiązania marki Goal Zero

W obecnych czasach co raz większą uwagę przywiązujemy do ekologii. Nasza planeta zaczyna mocniej upominać się o uwagę oraz o to byśmy co raz mocniej o nią dbali.

Działania w tym kierunku widać również poprzez wiele różnych dofinansowań pochodzących z Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców. Praktycznie w każdym programie, z którego możemy otrzymać wsparcie zawarte są instrukcje związane z wykonaniem działań pro ekologicznych. Często wymagane jest wręcz przeznaczenie konkretnej kwoty z dofinansowania na działania które wpłyną na ekologiczny byt naszego przedsiębiorstwa.

Dlatego bardzo dobrym pomysłem, który idealnie wpisuje się w wymogi programów z różnymi dofinansowaniami jest zainwestowanie w rozwiązania marki Goal Zero. Cała nasza praca, i wszystkie produkty opierają się na ideologii przyjaznej środowisku. Goal Zero jest producentem rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, co za tym idzie zapewniających zasilanie (głównie w mobilnych formach) praktycznie bez głośnie oraz bez oparów i smrodu.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o dotacjach i programach w ramach których otrzymując dofinansowanie można wykorzystać rozwiązania Goal Zero.

Pięć głównych funduszy unijnych wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

Fundusz Spójności - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:
JASPERS i JASMINE - finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
JEREMIE2 - ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikro finansowania,
JESSICA2 - wspomaga rozwój obszarów miejskich.

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

Zrównoważony rozwój - wyżej są oceniane te wnioski o dofinansowanie, w których rozwój gospodarczy regionu nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

Równość szans - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.

Społeczeństwo informacyjne - realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Poza wyżej wymienianymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:
Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro),
Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro),
Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro), Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy

Niewielką część opłacanych składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, który stanowi jedno ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi zarządzają poszczególne urzędy pracy. Dotacje z FP są przeznaczane dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Jednakże aby móc ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioskodawca musi spełnić szereg warunków - m.in. takich jak:

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

nie prowadził działalności gospodarczej ani nie miał wpisu do CEIDG;

był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny, nie odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych ani z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy;

do tej pory nie otrzymał z FP lub z innych środków publicznych dotacji na założenie firmy;

w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

nie ma nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego; nie ma długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie je spłaca);
nie złożył wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy. Bezrobotny, który wyrazi chęć ubiegania się o uzyskanie dotacji na otwarcie firmy, musi złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek (zawierający biznesplan przyszłej działalności), pamiętając o zachowaniu odgórnych terminów.

Źródło: Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-8-sposobow-na-dofinansowanie-dla-firm

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas lub napisz. Kontakt.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 1874 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-16
Udane zakupy i miła obsługa :)
2024-07-15
Działa zgodnie z opisem.
pixel